Stadsfullmäktiges jubileumsbeslut gav 10 miljoner i syfte att förebygga utslagning bland unga

Helsingfors stadsfullmäktige fattade 11 april ett beslut om att bevilja ett särskilt anslag på tio miljoner euro att användas för åtgärder som förebygger utslagning bland unga.

Det särskilda anslaget används bland annat för ökad handledning för dem som går ut grundskolan, försök med uppsökande ungdomsarbete, fler läroavtalsplatser och ökat deltagande i beslutsfattandet bland unga.

Under Helsingfors stora märkesår har det varit brukligt att stadsfullmäktige fattat ett särskilt beslut med anledning av jubileet. Exempelvis vid Helsingfors 400-årsjubileum år 1950 bildades Stiftelsen Helsingfors stads 400-årshem med uppgift att låta bygga bostadshus för äldre. Beslutet om att bygga Finlandiahuset fattades då staden firade sitt 150-årsjubileum som huvudstad år 1962.

Stadsfullmäktiges sammanträde 11.4.2012 på Helsingforskanalen