Stadsarkivets material i digital form jubileumsåret till ära

Helsingfors stads faktacentral överförde jubileumsåret till ära en anmärkningsvärd del av mate-rialet vid Stadsarkivet i digital form. Exempel på sådant material är Kommunalberättelser, Statis-tiska årsböcker, ritningar på hus och gamla kartor. Materialet finns på internet i databasen Sinetti.

Historiematerialet är också överfört som öppen data till Helsinki Region Infoshare www.hri.fi.

 

Helsingfors stadsarkiv digitaliserar samlingarna av tryckta dokument inom kommunalförvaltningen

Med hjälp av dokumenten kan man bekanta sig med historien kring beslutsfattandet i Helsingfors. På sidan www.hel.fi/static/tieke/digitoidut_asiakirjat finns för närvarande tre olika helheter av dokument och den fylls på hela tiden. 

De tryckta årsberättelserna över den kommunala förvaltningen i Helsingfors stad innehåller de viktigaste besluten stadsfullmäktige och styrelsen fattat samt ämbetsverkens (förvaltninganas) årsberättelser med register 1875-1974.

Närmare uppgifter om beslutsfattande och dess bakgrund får man från stadsfullmäktiges tryckta handlingar. I dessa har man samlat stadsstyrelsens viktigaste betänkanden, vilka används som underlag vid stadsfullmäktiges beslutsfattande.

Rapporten over Helsingfors förstadsinkorporering blev klar år 1936. Den ger forskare och andra intresserade en noggrann utredning över 1930-talets huvudstad och de områden som var tänkta att inkorporeras.

 

Faktacentralen tillägnade jubileumsåret till ära sin publikation Kvartti åt Helsingfors historia

Kvartti 3 2012 (PDF) innehåller artiklarna:

Asta Manninen: Forskning om Helsingfors historia

Matti Klinge: Helsingfors som huvudstad

Martti Häikiö: Informationsgränser i Helsingfors historia

Peter Clark: Helsingfors som en europeisk huvudstad

Anja Kervanto Nevanlinna: Den stora linjen i Helsingfors stadsbyggande 1945–2010

Seppo Aalto: Gamla Helsingfors, en internationell krigsstad?

Samu Nyström & Suvi Talja: Helsingfors efterkrigshistoria ur åtta synvinklar
1 757 sidor och sex kilogram forskning

Panu Haavisto & Merja Aartolahti: Stadsarkivet på webben

Carl-Magnus Roos: Historieböcker och historiker som ämbetsverken och affärsinrättningarna i Helsingfors stad utgivit

Martti Helminen: Helsingfors historiska atlas

 

Helsingfors stads historiekommitté publicerade fyra verk under märkesåret 2012

Matti Klinge: Pääkaupunki. Helsinki ja Suomen valtio 1808–1863. Otava.

Matti Klinge: Huvudstaden – Helsingfors och Finska Staten 1808–1863. Otava.

Seppo Aalto: Sotakaupunki. Helsingin Vanhankaupungin historia 1550–1639. Otava.

Anja Kervanto Nevanlinna: Voimat jotka rakensivat Helsinkiä 1945–2010. Otava.