Ny verksamhet i Helsingfors tack vare jubileumspengar för åtgärder som förebygger utslagning bland unga

Tre nya projekt som förebygger utslagning bland unga finansieras med ett särskilt anslag på 10 miljoner euro som beviljats med anledning av jubileumsåret Helsingfors 200 år som huvudstad.
 
Stadsstyrelsen beslutade 10 december 2012 understödja personalcentralens verksamhetsmodell RESPA med 5,185 miljoner euro, utbildningsverkets öppna yrkesinstitut med 2,5 miljoner euro och ungdomscentralens forsknings- och utvecklingsprojekt Bra fritid med 1,23 miljoner euro. Beslut om återstoden på 1,085 miljoner euro fattas separat före 31 mars 2013.
 
”Det gläder mig att stadsstyrelsen har kanaliserat de 10 miljonerna för åtgärder som förebygger utslagning bland unga till helt nya stödformer”, säger biträdande stadsdirektören för bildnings- och personalväsendet Ritva Viljanen.
 
”Ungdomar i åldern 15–17 år som gått ut grundskolan hör i första hand hemma i en annan skola. Utbildning och examen hjälper mer än t.o.m. arbete en ung människa att komma framåt i livet, och vi stöder därför studier med de här nya projekten.”

Öppna yrkesinstitutet, som i januari 2013 inleder sin verksamhet som en del av stadens nya yrkesinstitut, har inga inträdesprov och satsar också i övrigt på att stödja ungdomar för vilka undervisning i traditionell form är för krävande. 
 
”Det är exempelvis för unga invandrare i dag speciellt svårt att komma in på andra stadiet om deras språkliga färdigheter inte är tillräckliga. Öppna yrkesinstitutet har inget språkprov som inträdesprov utan de unga får sådant stöd vid sidan om undervisningen att deras språkkunskaper utvecklas under studierna”, påpekar Viljanen. 
 
Verksamhetsmodellen RESPA är en fortsättning till Framtidsdisken, som staden gör permanent 2013. Framtidsdisken är en rådgivningstjänst för ungdomar i åldern 15–17 år medan RESPA är tänkt för dem som är i åldern 17–29 år. Tack vare RESPA får de unga all information på ett och samma ställe. RESPA har stor betydelse när det gäller att uppfylla samhällsgarantin för unga i Helsingfors.

”Uppfattningen om vad som förebygger utslagning är ofta alltför snäv. Förebyggande åtgärder är hobbyer, aktivitet, ett gott och lyckligt liv för de unga”, betonar Viljanen.
 
Studien Bra fritid, inom vilken unga får stöd för hobbyverksamhet och deras liv följs i flera år, är därför det tredje projektet. Resultaten fås fram genom en jämförelse med unga som inte får något särskilt stöd.”
 
Helsingfors stad har 2012 bildat ett sektorsövergripande nätverk med representanter för både staten och staden. Syftet är att alla tillsammans ska se till att det inte uppstår luckor i stadens tjänster för de unga, att tjänsterna är väl samordnade och att mångsidig information om ungdomsverksamhet ges. Ordförande för nätverket, som är lagstadgat, är biträdande stadsdirektör Ritva Viljanen.
 
Bakgrund till det särskilda anslaget beviljat med anledning av jubileumsåret Helsingfors 200 år som huvudstad
 
Stadsfullmäktige beslutade i april 2012 med anledning av jubileumsåret Helsingfors 200 år som huvudstad bevilja stadsstyrelsen ett särskilt anslag på 10 miljoner euro att användas för åtgärder som ger unga helsingforsare en möjlighet till utbildning och arbete och som förebygger utslagning bland unga.
 
Stadsstyrelsen beslutade 10 december 2012 att pengarna ska användas på följande sätt:

• Personalcentralen får 5,185 miljoner euro för att börja genomföra verksamhetsmodellen RESPA.
• Utbildningsverket får 2,5 miljoner euro för att starta öppna yrkesinstitutet.
• Ungdomscentralen får 1,23 miljoner euro för forsknings- och utvecklingsprojektet Bra fritid.
Stadsstyrelsen beslutade dessutom att beslut om återstoden på 1,085 miljoner euro och om en plan för användningen ska fattas separat före 31 mars 2013. 

Syftet med verksamhetsmodellen RESPA är att betydligt minska arbetslösheten bland unga i åldern 17–29 år som bor i Helsingfors genom att dessa får tillgång till ett stort utbud av tjänster som främjar sysselsättning och utbildningsbenägenhet. Alla unga får en egen karriärvägledare som skräddarsyr en systematisk helhet av de tjänster som finns. Det är också meningen att det treåriga projektet ska stärka stadens samarbetsföretags och -föreningars andel när det gäller att tillhandahålla sysselsättningstjänster och arbetstillfällen för unga, bl.a. via ett system med fadderföretag. 
 
Öppna yrkesinstitutet ger yrkesutbildning och vägledning avsedd för unga helsingforsare som inte fått studieplats och för studerande vid yrkesläroanstalter som har avbrutit eller håller på att avbryta sina studier.  Studiehelheter har sammanställts exempelvis för sådana som vill byta bransch, för sådana som tar upp avbrutna studier och för invandrare, och de unga kan välja den lämpligaste. Dessutom utarbetas en individuell studie- och arbetsplan för de studerande. Öppna yrkesinstitutet är en del av stadens nya yrkesinstitut, som inleder sin verksamhet i januari 2013.
 
Ändamålet med forsknings- och utvecklingsprojektet Bra fritid är att det ska utredas hur en givande fritid påverkar välbefinnande och inlärning hos unga. Fyra klasser i årskurs 7 i Helsingfors får stöd för ungdomsarbete och hobbyer. Stödåtgärderna varierar från betalade hobbyavgifter till individuell handledning, från gruppverksamhet till utrustning. Ungdomarna följs från den höst de börjar i årskurs 7 till slutet av hösten efter att de gått ut grundskolan. Avsikten är att resultaten och rekommendationerna om åtgärder ska offentliggöras våren 2017.