1838

Ulrikasborgs havsbad och Brunnshuset öppnas i Brunnsparken, turismen får sin början.

imageKejsar Nikolaj I ville förhindra att västerländska idéer och revolutionära åsikter skulle sprida sig från Europa till Ryssland och begränsade därför sina undersåtars resande utomlands. I Helsingfors lyckades man snabbt dra fördel av reseförbudet och locka Sankt Petersburgs societet och med den dess kutymer efterhärmande medelklassen till staden.

Ulrikasborgs havsbad och Brunnshuset öppnades i Brunnsparken år 1838. Prisnivån var förmånlig för resenärerna och därtill var Helsingfors en fridfull plats. Ångbåtstrafiken gjorde resandet enkelt. I badinrättningen arrangerades konserter och baler.

imageHotell Societetshuset med sin restaurang hade öppnats år 1833. Societetshuset blev genast ett centrum för det offentliga livet. På Societetshuset har 1800-talets finländska statsmän suttit och dryftat storfurstendömets och huvudstadens angelägna spörsmål. I Societetshusets festsal högtidlighölls kejsarens namnsdag, hölls promotionsbaler, konserter och firades bemärkelsedagar. Där samlades ständerna under lantdagen för middag och lantdagsbal.

Vid ett möte som hölls den 12 oktober 1825 grundade Helsingfors viktigaste borgare Teaterhusaktiebolaget i Helsingfors. Dess avsikt var att med kejsarens tillstånd bygga ett teaterhus vid Esplanaden. Byggnaden planerades av intendenten Carl Ludvig Engel som var aktieägare i teaterhusbolaget och medlem av dess styrelse. imageDen första aktien tecknades av generalguvernör Zakrewsky.

Vid öppningsföreställningen den 9 mars 1827 framförde Arnold Schultzs teatersällskap tablån ”Die Schauspielkunst”. Därefter spelades teaterstycket ”Die Corsen in Ungarn”.